Od letošnje pomladi naši vzdrževalci samostojno izvajajo kontrolne preglede I3 na Siemensovih lokomotivah vrste vectron. Po uspešnem šolanju naših strokovnjakov v Münchnu smo prejeli ustrezen certifikat, da smo usposobljeni za izvajanje vseh treh stopenj pregledov na omenjenih lokomotivah. Naslednja stopnja vzdrževanja je revizija lokomotive, ki si jo tudi želimo usvojiti.
 
Lokomotive vectron vzdržujemo za različne lastnike, tako za prevoznike kot za podjetja, ki lokomotive dajejo v najem. Kot partnerska delavnica sodelujemo tudi z delavnicami, kjer se te lokomotive primarno vzdržujejo.

V drugi polovici maja je v družbi SŽ – VIT potekala kontrolna presoja ECM v skladu z izvedbeno uredbo Evropske komisije (EU) 2019/779.  Kontroliral se je sistem obvladovanja IV. funkcije vzdrževanja na osnovi pripravljene dokumentacije, preverjanja uporabe pravilnikov in praktičnega ogleda delavnic za vzdrževanje vlečnih in vlečenih vozil. Presojo sta izvedla presojevalca iz presojevalne hiše Sconrail.
 
Sama presoja je potekala s preverjanjem zahtev in meril funkcije izvajanja vzdrževanja po prilogi II. omenjene uredbe, poglaviten poudarek presoje pa je bil namenjen obvladovanju varnostno kritičnih komponent, oceni tveganj, nadzoru, upravljanju kompetenc in  podizvajalski dejavnosti.
 
VIT  je z uspešno izvedeno kontrolno presojo potrdil  iz leta 2021 pridobljen certifikat po recertifikacijski presoji z veljavnostjo do leta 2025  in s tem zagotavlja potrebne formalne kriterije za nemoteno delo, z uspešnim teoretičnim in praktičnim zagovorom kriterijev izvedbene uredbe komisije (EU) 2019/779 navedene v prilogi II, pa si je tlakoval pot za nadaljnjo možnost razvoja portfelja storitev na širšem evropskem trgu.

SŽ – VIT v novo leto vstopa z novo celostno grafično podobo, ki je del korporativne podobe Slovenskih železnic. Naš nov prepoznavni znak je logotip, ki je usklajen z ostalimi družbami znotraj skupine. Menjava celostne grafične podobe ne vpliva na naše ime in ostale podatke.

Nedavno je v družbi SŽ – VIT potekala recertifikacijska presoja ECM v skladu z  izvedbeno uredbo Evropske komisije (EU) 2019/779.  Ocenjeval se je sistem obvladovanja IV. funkcije vzdrževanja na osnovi pripravljene dokumentacije, preverjanja pravilnikov in praktičnega ogleda delavnic za vzdrževanje vlečnih in vlečenih vozil.
 
Sama presoja je potekala v preverjanju zahtev in meril funkcije izvajanja vzdrževanja po prilogi II omenjene uredbe, poglaviten poudarek presoje pa je bil na obvladovanju varnostno kritičnih komponent, ki morajo biti po uredbi (EU) 2019/779 opredeljene  v tehnični dokumentaciji vozil s strani proizvajalca, podlaga za ravnanje z dokumentacijo pa je v direktivi (EU) 2016/797.    
 
SŽ – VIT je z že do sedaj pridobljenimi in izpolnjenimi pogoji za izpolnjevanje skladnosti procesov po uredbi (EU) 445/2011 zagotavljal potrebne formalne kriterije za nemoteno delo, z uspešnim teoretičnim in praktičnim zagovorom kriterijev izvedbene uredbe komisije (EU) 2019/779, navedenih v prilogi II, pa si je  tlakoval pot za nadaljnjo možnost razvoja širitve portfelja storitev na širšem evropskem trgu. 
 
Presoja je pokazala, da smo naredili velik korak naprej v samem razmišljanju o pomembnosti izpolnjevanja kriterijev (predvsem varnostnih), kar nam bo omogočilo  hitrejše  prepoznavanje tveganj pri samem izvajanju operativnih procesov dela.

Certifikati

SŽ – VIT ima od letošnjega leta certifikat za izdelavo novih kolesnih dvojic tipov BA 303, BA 004, BA 314, BA ULT 23 in BA ULT 25.

Prvič smo certifikat za izdelavo kolesnih dvojic v skladu s TSI pridobili leta 2015, in sicer najprej za tipa BA 004 in BA 314. Prvo presojo smo opravili februarja 2015, skladnost našega proizvodnega procesa pa smo potrjevali na letnih presojah. Zaradi povpraševanja tudi po drugih tipih kolesnih dvojic smo se odločili certifikat razširiti še na tip BA 303. Presojo za ta tip kolesnih dvojic smo opravili sredi leta 2018 v našem centru za vzdrževanje kolesnih dvojic na Ptuju. Na presoji so bili preverjeni vsi dokumenti kot tudi proizvodni proces skupaj z orodjem in stroji. S pridobitvijo certifikata tudi za tip BA 303 smo hitro dobili nova naročila za nove kolesne dvojice, ki se jih lahko vgradi tako na nove kot stare vagone.

V aprilu 2021 smo certifikat razširili še na tipa BA ULT 23 in BA ULT 25.

Več …

V sredini junija je odšla nabirat nove kilometre prva večsistemska električna lokomotiva vrste Siemens Taurus, ki je bila v našem centru na najobsežnejšem vzdrževanju, ki ga poznamo pri nas – veliki reviziji. Po 16 letih, kolikor si jih je nabrala 541-004, oziroma po 8 letih od prve revizije (srednja revizija) smo na lokomotivi prvič opravili to obsežno popravilo. Center Ljubljana je posebej usposobljen za vzdrževanje električnih vlečnih vozil tudi najnovejših vrst, vendar je pri vsakem večjem ali novem popravilu potreben zagon – organizacija delavcev in priprava tehnične opreme v delavnici.
Z odlično ekipo vzdrževalcev in tehnologov različnih profilov ter nekaj posodobitvami opreme smo uspešno opravili prvo veliko revizijo, ki v primerjavi s srednjo obsega nekatera večja dodatna dela.
Velika revizija je resnično velik poseg v vozilo, ki se začne z izgradnjo posameznih sklopov. Nekatere od njih popravimo sami, nekaj pa jih pošljemo na popravilo k zunanjim partnerjem. Sami popravimo ventilatorje, ploščo odjemnika toka, zamenjamo gumi elemente na vozičkih, impregniramo transformator pomožnih naprav, opravimo revizijo podstavnih vozičkov, po potrebi zamenjamo monobloke na pogonskih kolesih, obnovimo sklopko zavorne gredi in zavorno drogovje, na košu obnovimo sistem mazanja sledilnih vencev in sistem za peskanje. S prvo veliko revizijo lokomotive Siemens Taurus smo začeli opravljati dve za nas novi storitvi – menjavo gumi elementov in balansiranje ventilatorjev.  Za ta dela smo morali nabaviti ustrezno opremo in urediti prostor v delavnici, o čemer smo že pisali v prejšnji številki internega glasila. Poleg omenjenega smo morali izdelati veliko namenskega orodja in pripomočkov za obdelavo posameznih sklopov.
Lokomotiva 541-004 sedaj služi Tovornemu prometu, mi pa imamo v delu že tretjo lokomotivo te serije.

Center Ljubljana zadnja leta postaja vse bolj zanimiv za tuje kupce, predvsem lastnike električnih, pa tudi dizel lokomotiv, ki iščejo storitve vzdrževanja blizu omrežja, kjer njihove lokomotive vozijo. Poleg bližine naše delavnice odlikujeta tudi kakovostna izvedba in dostopna cena.
Konkurenčni smo tako pri sprotnem vzdrževanju kot pri revizijah. Na slednje nekateri lastniki svoja vozila vozijo k nam kljub temu, da ne vozijo po Sloveniji. Na pisani paleti kupcev najdemo podjetja iz Avstrije, Nemčije, Češke, Hrvaške, Anglije …

Sprotno vzdrževanje opravimo na praktično vseh vrstah električnih lokomotiv, tudi na takšnih, ki jih SŽ nima v lasti (npr. Siemens EuroSprinter ES64F4, Vectron). Manjša popravila in vzdrževanje opravimo tudi na dizel lokomotivah Siemens EuroRunner (Hercules). Revizije opravljamo trenutno na lokomotivah ES64F4, to so lokomotive, ki so pri nas vozile pred nakupom Siemens Taurusov (ES64U4). Na teh lokomotivah smo na začetku delali samo sprotne preglede, danes pa kupcu nudimo popolno podporo vzdrževanja z revizijami, ki jih opravljamo samostojno.

Dobro sodelovanje prinaša vse večji obseg vzdrževanja. Z osvojitvijo menjave koles na lokomotivah EuroSprinter ES64U4 (Taurus) se nam odpirajo možnosti izvajanja kompletnega vzdrževanja tako omenjenih lokomotiv kot sorodnih serij.

Center za vzdrževanje kolesnih dvojic na Ptuju smo nadgradili z novo storitvijo, ki smo jo razvili v preteklem letu. Prepoznali smo namreč tržni potencial v tehnologiji toplega navlečenja kolesnih dvojic, ki jih najdemo na sodobnejših lokomotivah in potniških vlakih. Postopek je zahteval oblikovanje posebne skupine vzdrževalcev, ureditev ustreznega prostora in nov tehnološki postopek sestave kolesne dvojice s segrevanjem.
 
Glavni razlog, da smo se odločili za razvoj te storitve je naša želja po celovitem vzdrževanju lokomotiv EuroSprinter ES64U4. Pomemben del vzdrževanja teh lokomotiv je vzdrževanje pogonskih sklopov in v preteklosti je to storitev  za nas oziroma lastnika vozil izvajal zunanji izvajalec. Ker smo bili prepričani, da tudi to delo lahko opravimo v SŽ – VIT, smo se odločili, da preučimo možnost lastne izvedbe. V delavnicah, kjer že vrsto let primarno skrbimo za vozila Slovenskih železnic, se stalno trudimo in prepoznavamo priložnosti, kjer se lahko še približamo lastniku z dopolnjenimi in popolnejšimi storitvami. S temi lastniku močno zmanjšujemo stroške vzdrževanja in čas popravila, na drugi strani pa skrbimo, da stalno napredujemo in gremo v korak s časom. Ne nazadnje so nove storitve tudi poslovna priložnost na tujih trgih, saj se povpraševanje iz leta v leto povečuje. Naš cilj je, da bi z novo opremo in z optimiziranjem postopka menjave storitev ponudili tudi na tujem trgu.
 
Zamenjava monoblokov se ne sliši nič kaj posebnega, saj je to na Ptuju že rutinsko delo, vendar na kolesnih dvojicah drugih vozil. Kolesne dvojice lokomotiv ES64U4 pa so veliko bolj sofisticirana različica prav zaradi pogona, ki ga je po obnovi potrebno testirati. Ko je pogonski sklop sestavljen, ga je potrebno še preizkusiti na testni mizi. To napravo in še nekaj posebnega orodja smo kupili prav z namenom opravljanja te storitve.
 
V bodoče bomo nadaljevali z izobraževanjem in opremljanjem delavnice do takšnega obsega, da bomo na Ptuju obnovili osni pogon lokomotive ES64U4 kot celoto z vsemi komponentami. Ob vsakokratnem merjenju sklopa se namreč lahko pokaže obraba ali napaka, ki jo bomo morali odpraviti.
 
Trenutno monobloke menjamo samo na lokomotivah EuroSprinter v lasti Tovornega prometa, saj smo že s tem delom polno zasedeni. Ko se bodo kapacitete nekoliko sprostile, pa bomo zamenjave zagotovo začeli delati tudi za druge kupce, saj smo že dobili povpraševanje po tej storitvi iz tujine.

Center Ljubljana se lahko pohvali z novo storitvijo, ki jo bo od sedaj naprej opravljal povsem samostojno. Novost je velika revizija koša lokomotiv F4, ki jih v delavnico dobivamo od tujih lastnikov. Ekipa, ki vzdržuje električne lokomotive novejših vrst, je tako okrepila svoje znanje in kompetence, kar bo v prihodnje naša nova konkurenčna prednost na področju vzdrževanja električnih lokomotiv.
 
Da smo sedaj sposobni opravljati VR v smislu celovite storitve, pri čemer ne potrebujemo podizvajalcev, je bilo potrebno še zadnje izobraževanje, in sicer o delovanju zavore na omenjenih lokomotivah. Hkrati s pridobivanjem novega znanja smo v center dobili tudi prvo lokomotivo, na kateri smo izvedli VR koša vključno z zavoro. V letošnjem letu bomo izvedli pet revizij.

Med 18. in 21. 11. 2019 se je v  naši družbi izvajala štiridnevna recertifikacijska presoja, po kateri  smo si z uspešnim zaključkom zagotovili podaljšanje obstoječega certifikata za tovorna vozila in potrdila za vsa ostala vozila še za eno leto po sedanji uredbi EU 445/2011. Sama presoja je potekala v preverjanju zahtev in meril funkcije izvajanja vzdrževanja po prilogi III omenjene uredbe.

Naslednje leto nas čaka nov izziv,  ker v  veljavo  stopa nova uredba EU 2019/779, ki bo nadomestila sedanjo ter združila vsa železniška vozila pod enotnim certifikatom. SŽ – VIT ima priložnost, da z že do sedaj pridobljenimi  in izpolnjenimi pogoji o izpolnjevanju skladnosti procesov s prihajajočo evropsko uredbo poenoti procese in sledi začrtani poti, ki nam omogoča kakovostno ponudbo storitev na širšem evropskem  trgu.

Certifikati

 

Po dveh letih in pol smo v aprilu 2019 zaključili z revizijo na elektromotornih potniških garniturah Siemes Desiro lastnika SŽ – Potniški promet. Prva EMG je v delavnico Centra Ljubljana na veliko revizijo vstopila 13. 9. 2016, vsega skupaj smo opravili 30 velikih revizij, 10 na dvočlenskih garniturah in 20 na tričlenskih.

Velika revizija obsega dela po opisu del za veliko revizijo oziroma, glede na srednjo revizijo, večji obseg popravila na pretvornikih pomožnih naprav, pretvornikih vleke, podvozju, zavori, notranji opremi, kar je pa zagotovo opazno – polepitev koša EMG z antigrafitno folijo. To je zagotovo najbolj opazna rešitev, ki prispeva k celostni podobi vlakov, samo lepljenje je tudi hitrejše in nesporno ekološko primerneje kot barvanje. Poleg rednih del smo obnovili izolacijo vlečnega motorja, kjer ni bila obnovljena, zamenjali smo netesna stekla, vgradili smo Wi-Fi, na eno garnituro smo vgradili prototipne izvlečene stopnice, ki so v fazi testiranja.

Dela v sklopu velike revizije so potekala po planu, zagotavljali smo pravočasne izstope iz revizije glede na vstope. Zaradi povečanega obsega dela smo v času velike revizije uvedli nočno delo in delo med vikendi, da smo lahko pokrili potrebo po garniturah za pokritje rednega turnusa voženj potniških vlakov.

Naslednja revizija bo na vrsti leta 2024. V tem času nam nikakor ne bo dolgčas, saj je sprotnega vzdrževanja EMG veliko. Trenutno poteka tudi projekt vgradnje GSM-R-a na vseh EMG.

 

6. maja 2019 je odšla nabirat nove kilometre popolnoma obnovljena dizel premikalna lokomotiva vrste 642/643. Projekt remotorizacije 12 lokomotiv je pripravila na javnem natečaju izbrana družba NRE, Global Headquarters Mount Vernon, Illinois, izvajamo pa ga v SŽ – VIT Center Maribor.

Slovenske železnice se že vrsto let ukvarjamo s posodobitvijo voznega parka, med drugim tudi z modernizacijami, nadgradnjami in remotorizacijami obstoječih vozil serij 642 in 643. Da bi omogočili čim večjo razpoložljivost vozil, pocenili vzdrževanje in zmanjšali vpliv na okolje ter pogoje uporabe lokomotiv, se je lastnik omenjenih vozil, Tovorni promet, odločil za projekt remotorizacije in modifikacije obstoječih lokomotiv v sodelovanju z našimi delavnicami, splecializiranimi za vzdrževanje dizelskih železniških vozil v Mariboru.

Vse modifikacije so plod premišljene zasnove projekta, ki smo se ga skupaj s Tovornim prometom lotili z vso vnemo. Sodobna železniška tehnologija omogoča številne prednosti pri uporabi modernizirane lokomotive in dokazuje, kar se na področju vzdrževanja dizelskih vozil ves čas trudimo – da starejša vozila s celovito posodobitvijo zlahka konkurirajo mlajšim in sodobnejšim, pa tudi novim vozilom.

V novembru 2018 je bila v naši družbi s strani certifikacijske hiše SCONRAIL izvedena kontrolna presoja ECM v skladu z evropsko direktivo (EU) 445/2011, prvič pa se je preverjala skladnost procesov poleg vzdrževanja kolesnih dvojic in tovornih vagonov tudi na ostalih vlečnih in vlečenih vozilih.

Prvi del je bil izveden z namenom podaljšanja že obstoječega certifikata ECM za tovorne vagone, ki smo ga prvič, kot eden prvih vzdrževalcev v Evropi, pridobili leta 2012, in smo ga glede na izkušnje uspešno opravili. Drugi del, ki pa se je letos izvedel prvič, je predstavljal razširitev presoje na ostala vlečna in vlečena vozila s ciljem preverjanja skladnosti obvladovanja ključnih procesov na lokomotivah, motornih vlakih, potniških vagonih in vozilih za posebne namene. Poudarek presoje je bil na varnosti in upoštevanju varnostnih vidikov v vseh fazah izvajanja procesov naše družbe.

Certificiranje nam bo omogočalo, da pravočasno uvedemo pomembne parametre, ki so postavljeni precej višje predvsem v pogledu zagotavljanja varnosti, povečamo konkurenčnost in posledično prednost ob izdaji nove evropske direktive, ki bo pokrivala vlečna vozila. S takšno uspešno izvedeno presojo se postavljamo v sam vrh evropskih delavnic, ki so si uspele ustvariti podlago za izvajanje del in nalog po normah ECM.

V letu 2018 smo v SŽ – VIT uspešno opravili recertifikacijsko presojo vodenja kakovosti v skladu s standardom ISO 9001:2015 ter prvi presoji za pridobitev certifikatov ISO 14001:2015 in ISO 50001. Na področju kakovosti smo že dolgo aktivni, naši procesi že leta potekajo po zahtevah standarda 9001, tokrat smo pa uspeli dokazati, da ustrezajo najnovejšim zahtevam. Tudi skrb za okolje in varčevanje z energijo nam nista tuja, saj z opravljanjem naših dejavnosti močno vplivamo na okolje, prav tako pa smo velik potrošnik energije. Naše podjetje je med temeljne vrednote zapisalo odgovornost do okolja z vizijo trajnostnega razvoja in samo vprašanje časa je bilo, kdaj bomo to lahko potrdili tudi s prejetimi certifikati.

S strani Bureau Veritas je bila izvedena recertifikacija sistema vodenja kakovosti na nov standard ISO 9001:2015, ki ima številne prednosti. V ospredju je procesni pristop, obvladovana so tveganja in povečuje se usklajenost z ISO 14001:2015, sistemom ravnanja z okoljem. Poslovne procese načrtujemo v duhu trajnostnega razvoja, pri čemer ne upoštevamo le ozkih trženjskih vidikov, pač pa vanje vključujemo okoljevarstveni pogled in se zavzemamo za družbeno odgovoren pristop.

V drugi polovici novembra 2018 je naše podjetje pridobilo potrditev za učinkovito obvladovanje stroškov energije in emisij toplogrednih plinov po standardu ISO 50001. Z energijo kot stroškom smo se tudi že do sedaj ukvarjali pri raznih investicijah, obnovah in izboljšavah. Ekonomski vidik ostaja kot glavni poudarek tudi v tem standardu, vendar je še veliko več.

Standardi kakovosti: ISO 9001, ISO 50001, ISO 14001 ter ostali sistemi upravljanja se med seboj prepletajo in dopolnjujejo. Skrb za okolje je tudi skrb za zmanjševanje porabe energije in obratno. Z vsako izboljšavo ali ukrepom vplivamo na več področij, zato je vsak naš nasledji korak dobro premišljen. V okviru zagotavljanja kakovosti je bilo v letu 2018 izvedenih več kot 50 notranjih in zunanjih presoj mednarodnih kupcev, kjer ni bilo odkritih neskladnosti pri izvajanju del.

V SŽ – VIT od leta 2015 izdelujemo nove kolesne dvojice, za katere smo pridobili certifikat TSI za novogradnjo kolesnih dvojic tipov BA 004 in BA 314. Certifikacijo za TSI smo prvič uspešno opravili 10. 2. 2015 in vsa leta ustreznost procesov proizvodnje kolesnih dvojic potrjevali na kontrolnih presojah. Lani pa smo se glede na povpraševanja odločili certificirati še nov tip kolesnih dvojic, in sicer BA 303.

Certifikat je bil izdan 21. 6. 2018 in velja za 2 leti, prav tako kot za kolesne dvojice tipov BA 004 in BA 214. Z razširitvijo certifikata na nov tip kolesnih dvojic smo takoj dobili nova naročila novih kolesnih dvojic, ki se vgrajujejo tako v novo izdelane vagone TSI kot tudi na stare. S tem krepimo svojo prisotnost na trgu novogradenj s sicer majhnim deležem, ki pa vsekakor ni zanemarljiv in našemu podjetju prinaša pomembno dodano vrednost.

Da je vzdrževanje osnih pogonov naša tržna priložnost, smo spoznali že pred leti in se v ta namen povezali s priznanim proizvajalcem in vzdrževalcem osnih pogonov Gmeinder Getriebe Gmbh, ki nam nudi vse potrebno znanje in tehnično pomoč za opravljanje te storitve.  V letu 2013 smo izvedli prvo izobraževanje na sedežu firme v Nemčiji, kjer so delavci pridobili ustrezne certifikate za vzdrževanje osnih pogonov. Žal je sledilo leto 2014 in požar obrata, v katerem smo imeli predvideno servisiranje omenjenih pogonov, zato se je storitev obnove prestavila vse do letošnjega leta, ko smo ponovno vzpostavili pogoje za delo. V času obnove prostorov aktivnosti na tem področju niso zastale, saj smo v tem obdobju uspešno pripravili in zaključili javni razpis ter dobavili vse rezervne dele za osne pogone.  

Aprila 2017 smo izvedli praktično izobraževanje obnove osnih pogonov serije 713 v Centru Ptuj, ki ga je vodil predstavnik firme Gmeinder Getriebe Servis GMBH. Med praktičnim usposabljanjem sta se sestavila osna pogona tipa GGM170E 269D in GGM170EHA 310D.  

Po odhodu predstavnika GGS pa je sledil ognjeni krst za novopečene udeležence usposabljanja, saj je bil pred njimi prvi izziv sestave osnega pogona brez zunanje pomoči.  Prvo samostojno obnovo osnega pogona smo končali 12. 5. 2017, kar štejemo za začetek dela na osnih pogonov v Centru Ptuj. 

Ponosni in veseli smo, da nam je uspel zagon še ene nove storitve, s katero bomo zagotavljali celovito rešitev obnove kolesnih dvojic serije 713/715. V procesu vzdrževanja železniških vozil se vedno pokaže kakšna nova priložnost za izboljšave in napredek, ki obogati naše znanje in nam povečuje vrednost storitev. Te priložnosti uspešno prepoznavamo in se trudimo, da stalno nadgrajujemo svojo ponudbo ter tako našim kupcem nudimo vedno boljšo podporo pri vzdrževanju njihovih vozil.

Družba SŽ – VIT je med 25. in 28. 9. 2017 uspešno opravila recertifikacijsko   presojo ECM na področju vzdrževanja voznih sredstev  v skladu z evropsko direktivo (EU) 445/2011. Presojo skladnosti procesov z evropsko direktivo je izvajala certifikacijska hiša SCONRAIL iz Švice.

V času od 25. 9. 2017 do 28. 9. 2017 se je v  družbi SŽ – VIT izvajala recertifikacijska presoja ECM,  ki ima podlago v evropski direktivi (EU) 445/2011. V omenjeni uredbi so opredeljene zahteve in merila za ocenjevanje organizacije, ki poda vlogo za pridobitev certifikata.  Določene zahteve omenjene  uredbe so opredeljene v  uredbi (EU) 402/2013 (metode in postopki ocenjevanja tveganj)  in pa v uredbi (EU) 1078/2012 (učinkovitost postopkov sistema upravljanja). Sama presoja je potekala v preverjanju zahtev in meril funkcije izvajanja vzdrževanja po prilogi III omenjene uredbe.

Prvo presojo ECM smo v SŽ – VIT izvedli pred 4 leti kot ena od prvih delavnic v Evropi ter si tako začeli tlakovati pot do zahtevnih trgov EU. S pridobitvijo certifikata smo si pridobili zaupanje kupcev, da se lahko ti v vsakem trenutku  obrnejo na SŽ – VIT po kakovostno opravljeno storitev.

Tokratna recertifikacijska presoja se je izvajala v centrih Dobova, Divača in Ptuj ter na sedežu družbe. Recertifikacijska presoja zajema preverjanje vseh ključnih področij obvladovanja procesov, ki jih izvaja družba SŽ – VIT  s poudarkom na  prilogi III uredbe 445/2011. Poleg splošnih zahtev in meril je presojevalca predvsem zanimala skladnost procesov na področju sprostitve tovornih vagonov v obratovanje, kompetentnosti zaposlenih na poudarku izobraževanja in opredeljenosti varnostnih ciljev  v naši družbi s poudarkom na področju vzdrževanja.

Presojevalec s strani  Sconrail je ob zaključku izrazil zadovoljstvo z  videnim, s samo skladnostjo  procesov z zahtevami uredbe EU ter bil vidno zadovoljen z napredkom od zadnje  kontrolne presoje. Recertifikacijsko presojo smo zaključili brez neskladnosti, tako da smo takoj dobili nov certifikat kot potrditev, da imamo v družbi SŽ – VIT uveden sistem in procese dela, skladne z evropsko direktivo.

Konec leta 2000 so Slovenske železnice prevzele prve EMG od skupno 30, kolikor so jih kupile za potrebe potniškega prometa. Tako sprotno kot revizijsko vzdrževanje smo prevzeli v naših delavnicah in po osmih letih je prišla na vrsto prva srednja revizija, s katero smo pričeli  v maju 2008 na EMG 312-007/008. 

Ker je bila to prva revizija na vozilih te serije, so se delavci s specifikami dela na njej šele seznanjali in pokazala se je potreba po oblikovanju nosilne revizijske skupine. Najprej smo morali pripraviti opise del, ki smo jih uskladili s predstavniki lastnika, to je Potniški promet. Izdelati je bilo potrebno posebna orodja ter pripraviti primerno delovišče z opremo in pripravami. Vse to smo uredili in uspešno opravili srednjo revizijo na vseh 30 garniturah. Poleg revizije smo na Desirojih na zahtevo lastnika opravili kar nekaj izrednih popravil in predelav. Predelali smo klimatske naprave, ki so bile preglasne in vgradili števce energije, ki jih garniture v osnovi niso imele. Poleg tega smo opravili menjavo medvagonskih  zglobov in dodatno ozemljili kolesne dvojice. Popravili smo tudi netesna stekla, ki so prepuščala vodo, in napise na posameznih sklopih, ki so bili v nemškem jeziku, zamenjali z napisi v slovenskem jeziku. 

Lansko leto je minilo 8 let od zadnje revizije in napočil je čas za ponovno plansko vzdrževanje, tokrat veliko revizijo. Septembra 2016 smo v Centru Ljubljana, ki je specializiran za vzdrževanje električnih železniških vozil, pričeli z delom velike revizije na prvi garnituri Siemens Desiro, kjer smo ponovno kot prvo revidirali garnituro z oznako 312-007/008. Pri veliki reviziji, za razliko od srednje, poleg vseh pregledov in popravil, dodatno opravimo še nekaj novih. Glavnina dodatnih del je na pretvornikih vleke in pretvornikih pomožnih naprav (tesnjenje pretvornikov in obnova izolacije, zaradi katerih je potrebno pretvornik pomožnih naprav tudi izgraditi). Dela  v večjem obsegu so opravljena tudi na spodnjem ustroju, zavori in notranji opremi. Posebnost in novost te velike revizije pa je obnova zunanjosti vozil z antigrafitno folijo, ki bo poskrbela za lažje odstranjevanje grafitov in lepšo celostno podobo vozil.

V letošnjem letu bomo skupno izvedli velike revizije na 12 EMG, za izvedbo nam preostane nam še 16 vozil.

V letošnjem letu je sodelovalo 31 domačih in tujih podjetij, kar predstavlja 62 % odziv celotne skupine. Med sodelujočimi so zajeti naročniki vseh naših storitev, največ pa je partnerjev iz segmentov tovornih vagonov in kolesnih dvojic. 

Naši poslovni partnerji so poslovno sodelovanje s SŽ – VIT v celoti ocenili malenkost boljše kot v prejšnjem merjenju, s povprečno oceno sodelovanja 4,2. Vse elemente, s pomočjo katerih smo merili zadovoljstvo, so naši partnerji dobro ocenili, tu povprečna ocena vseh elementov skupaj znaša 4,05, kar je boljše od prejšnjega leta. Skoraj vsi vprašani so prepričani o nadaljnjem sodelovanju, kar 29 partnerjev pa bi SŽ – VIT priporočilo poslovnemu partnerju. 

Zadovoljstvo v letu 2016 je preseglo naša pričakovanja, kar pa ne pomeni, da ne bomo tega poskušali še izboljšati. Za naprej si bomo postavili še višje cilje in jih skušali doseči z že ustaljenimi praksami kot tudi z dodatnimi aktivnostmi.

Nova pridobitev v Centru Dobova je na novo zgrajena hala z osvetljenim kanalom, ki se uporablja tako za vstopno kot izstopno kontrolo ter za manjša servisna dela kot npr. menjava zavornjakov, preizkus zavor ter urejanje napisov in oznak na vagonih. S tem smo poenostavili zelo kompleksno logistiko znotraj delavnice, ki vsak dan obsega razpored dela in postavitev na delovna mesta precejšnjega števila vagonov v različnih fazah dela. Ob tem moramo upoštevati zahteve in naročila po pogodbah, izjemne potrebe po vozilih, stanje vozil na postaji Dobova ter potrebe po izrednih nujnih popravilih in popravilih tovora.

V začetku letošnjega leta smo pričeli s peskanjem v novozgrajeni peskalnici z vodnim filtriranjem zraka, dvema priključnima mestoma za peskanje in z reverzibilnim peskalnim medijem – jeklenimi sekanci določenih granulacij. Peskalnica lahko sprejme vse vrste standardnih tovornih vagonov do maksimalne razdalje končnih osi 17 metrov oziroma maksimalne dolžine preko odbojnikov v izmeri 24,5 metrov. Peskamo lahko tudi vse vrste vagonskih komponent ter vse ostalo izven programa tovornih vagonov, kot so motorne drezine, DMV, potniški vagoni pa tudi jeklene konstrukcije in ostale izdelke kovinske industrije. Storitve peskanja dopolnjujemo z ličarskimi deli ter barvanjem vseh vrst železniških vozil in ostalih izdelkov kovinske industrije.

V posodobljeni delavnici za servisiranje regulatorjev zavornega drogovja sedaj lažje in bolj pregledno ter v kontroliranih pogojih učinkoviteje servisiramo regulatorje proizvajalcev Knorr in Sab Wabco vrste DRV 450-600. Za to delo imamo dodatno usposobljene in izšolane delavce, ki imajo v vsakem trenutku na razpolago preizkuševalnico za že servisirane regulatorje in preizkuševalnico vzmeti, rezervne dele in material, orodje ter vsa potrebna navodila proizvajalca, po katerih se ravnajo za opravljanje dela.

Družba SŽ – VIT je znova uspešno opravila presojo ECM na področju vzdrževanja v skladu z evropsko uredbo 445/2011, v Centru Ptuj s poudarkom na kolesnih dvojicah in Centru Dobova, kjer se izvaja celovito vzdrževanje tovornih vagonov. Tudi lani je certificiranje izvedla certifikacijska hiša Sconrail iz Švice.

Prvo presojo ECM smo v SŽ – VIT izvedli že pred petimi leti kot ena izmed prvih delavnic v Evropi ter si tako začeli tlakovati pot do zahtevnih trgov EU. S samo pridobitvijo certifikata smo si pridobili zaupanje kupcev, da se ti lahko v vsakem trenutku obrnejo na nas po kakovostno opravljeno storitev, ki ima podlago v uredbi 445/2011/EU. Podaljšani certifikat ECM, ki smo ga pridobili ob koncu lanskega leta, pomeni konkurenčno prednost na evropskem trgu, saj eventuelnemu lastniku vagonov pove, da so delavnice certificirane v skladu z uredbo 445/2011, tako da ni dvoma o njihovi kakovosti kot vzdrževalcu tovornih vagonov. V letu 2017 nas čaka retifikacijska presoja v skladu z evropsko direktivo VO445/2011 kjer bo poudarek na sistemu zagotavljanja kakovosti v naši družbi in izpolnjevanju kriterijev v skladu z Prilogo III, ki se nanaša na funkcijo izvajanja vzdrževanja.

Na največjem sejmu logistike v Evropi, ki vsaki dve leti v münchensko sejemsko središče privabi rekordno število obiskovalcev, smo tudi letos skupaj s Tovornim prometom že tradicionalno svoje storitve predstavljali sodelavci iz SŽ – VIT. Sejem je za nas odlična priložnost za srečanja s poslovnimi partnerji in negovanje dobrih odnosov, ki smo jih uspeli zgraditi v zadnjih letih. 

Všečen prostor, ki smo ga popestrili s kavčem, izdelanim iz kolesne dvojice, je privabil tudi nekaj novih obiskovalcev, katerim smo z veseljem predstavili naše storitve in jim ponudili možnost sodelovanja.

Slovenske železnice imajo v lasti 32 lokomotiv vrste 541, njihov nakup je bil prvi nakup električnih lokomotiv po več kot 30 letih in pomeni tudi nov izziv pri vzdrževanju. Revizije lokomotiv vrste 541 se opravljajo na vsakih osem let oziroma, ko prevozijo milijon kilometrov. Pri prvih dvajsetih lokomotivah smo revizijo košev opravili v Centru Ljubljana, revizijo podstavnih vozičkov pa so naredili pri ÖBB - TS v Linzu. Po opravljenih dvajsetih revizijskih popravilih košev in pridobljenih izkušnjah smo se v SŽ – VIT odločili, da bomo na zadnjih dvanajstih lokomotivah opravili celotno revizijo v Centru Ljubljana. Zato smo konec leta 2015 nabavili dvigalno-obračalno napravo in še nekaj dodatne opreme. V letu 2016 smo uspešno opravili šest celotnih revizij na lokomotivah vrste 541, preostalih šest pa bomo izvedli v letos.

Mednarodni poslovni sejem transportne tehnologije InnoTrans vsaki dve leti privabi veliko število poslovnih obiskovalcev. Posebnost tega sejma je predstavitev zunaj na prostem, kjer si je možno ogledati vse novosti v železniški tehnologiji, od vagonskih cistern do hitrih vlakov. Lani se je predstavilo 2.873 razstavljavcev iz 61 držav, med katerimi smo svoje mesto prvič našli tudi mi. Slovenijo je zastopalo osem podjetij, od tega smo dejavnosti železniške tehnologije zastopala 4 podjetja: SŽ – VIT, Anton Blaj, Kovis in ter Magneti Ljubljana. Sejem je v štirih dneh obiskalo več kot 144.000 obiskovalcev. Največ se jih je zanimalo za točno določene storitve, ki jih ponujamo, drugi so iskali splošne informacije, spet tretji pa so prišli, da bi predstavili svoje podjetje in ponudili svoje storitve. Nastop na sejmu je bil uspešen, saj smo se srečali s kupci, s katerimi smo sodelovali skozi leto in bomo tudi v prihodnje. Pogovori s partnerji so potekali o konkretnih poslih, spoznali pa smo tudi nekaj z novih potencialnimi kupcev, s katerimi smo iskali možnosti za sodelovanje. Nastop na sejmu je bil uspešen tudi z vidika ohranjanja dobrih odnosov z nekdanjimi kupci, ki pri nas povprašujejo po enkratnih storitvah. Z njimi smo imeli priložnost pogovoriti se o potrebah po vzdrževanju v prihodnosti. Upamo, da nam bo s kakovostnim delom in prilagodljivostjo strankam uspelo zadovoljiti želje tako obstoječih kot novih kupcev, ki se za naročilo pri nas odločajo prvič.

Po čiščenju požarišča in odpravi posledic požara, ki je Center Ptuj prizadel na začetku lanskega leta, je bilo najprej nujno potrebno vzpostaviti delovne pogoje za delo na segmentih, kjer je požar uničil delovne površine. Najprej smo uredili halo za vzdrževanje potniških vagonov, pripravili začasen prostor za barvanje kolesnih dvojic, zamenjali kritino ter na novo prebarvali stene in strope ter tako omogočili dokaj nemoteno delo na potniških vagonih in barvanju kolesnih dvojic.

Po ogledu dejanskega stanja, popisu in oceni škode so se začele odvijati aktivnosti za obnovo proizvodnih prostorov in izgradnjo nadstrešnice med halama B in C. Sanacija in obnova objekta po požaru z novogradnjo sta se začeli prvi teden oktobra 2014. Dela na gradbišču so se izvajala dokaj usklajeno in po planu, saj je bil določen rok, prav tako pa so se bližali nepredvidljivi jesenski in zimski meseci. 

S sanacijo hale in novogradnjo smo dobili na novo pokrito skladišče za končane kolesne dvojice z mostnim žerjavom 5T za manipulacijo kolesnih dvojic in pripravo za odprodajo ter dodatne površine za skladiščenje novih delov. Skupna uporabna površina nadstreška znaša cca. 1.200 m2, na novo pokritih površin pa je skupno cca. 2.800 m2. V celoti smo obnovili proizvodno halo za obnovo kolesnih dvojic z obroči, barvanje in končni prevzem. Kljub kratkemu času nam je uspelo do 31. 12. 2014 zaključiti z glavnimi gradbenimi deli, sledila je montaža električnih inštalacij, ogrevanja, dvižnih vrat ter ostalih del po projektu. 

Namenske in druge univerzalne stroje za obnovo kolesnih dvojic tovornih in potniških vagonov, dizel in elektro garnitur ter muzejskih vagonov in lokomotiv, ki so bili uničeni v požaru, smo zaupali strokovnjakom v obnovo. Proizvodni proces v obnovljeni hali smo delno zagnali s 1. 7. 2015 (vsega skupaj po 17 mesecih po požaru), polni zagon proizvodnje v obnovljeni hali pa se predvideva spomladi  2016.

V obnovljenih prostorih bomo poleg obstoječega proizvodnega programa dodali obnovo kolesnih dvojic s toplim naprešanjem in obnovo osnih pogonov serije 713/715. Nove storitve bodo v Center Ptuj in SŽ – VIT prinesle povečanje dodane vrednosti in omogočale celovito obnovo kolesnih dvojic za železniška vozila na domačem in tujem trgu.

31. 7. 2015 je iz delavnic izstopila še zadnja ELOK serije 541 (541-110) po uspešno zaključeni reviziji. Po ustaljenem postopku, kot 19 lokomotiv Siemens Taurus pred njo, po končanih vzdrževalnih delih, so bile opravljene preizkusne vožnje. Tekalna vožnja do Litije in nazaj v delavnico ter obremenila vožnja do Jesenic kot tovorni vlak in nazaj v Ljubljano kot hitri potniški vlak. Nato je bila predana v promet. 

Predvidoma v začetku naslednjega leta se bodo revizijska dela začela opravljati še na zadnji seriji ELOK 541, torej od 541-011 do 541-022.

Marca letos smo dobili v poskusno popravilo vagone serije Laes lastnika STVA iz Francije, ki so namenjeni za prevoz avtomobilov. Na teh vagonih smo izvajali dela po navodilih STVA MANREV LEVEL4. Prvi vagon smo končali 13. maja, med delom pa nas je obiskala tudi predstavnica STVA ga. Valerie Nicase. Z STVA sicer sodelujemo od februarja 2014 na področju tekočih popravil v Kopru in dobro sodelovanje je privedlo tudi do odločitve za opravljanje revizij v Dobovi.

V začetku julija smo imeli ponovni obisk predstavnikov STVA, ko so izvajali presojo ECM. Prva dva vagona smo po končanih delih predali naročniku, dva pa imamo v delu v delavnici. Upamo, da bomo z deli zadovoljili novega kupca naših storitev in bomo tudi v prihodnje nadaljevali sodelovanje.

Največji sejem transporta in logistike je v Münchnu spet postregel s presežki. Del 4-dnevnega dogajanja je bilo tudi podjetje SŽ – VIT, ki se je skupaj s SŽ – Tovornim prometom predstavilo v dvorani B6. Nastop na sejmu je bil zelo uspešen, saj smo se srečali z večino naših stalnih kupcev in partnerjev, navezali pa smo tudi veliko novih poslovnih stikov. Že 15. sejem po vrsti je ponovno presegel rekordne številke. Predstavilo se je 2.050 razstavljavcev iz 62 držav, med njimi tudi sedem iz Slovenije (SŽ – Tovorni promet, SŽ – VIT, Adria Transport, Luka Koper, Actual I.T., Boxline Ucl in LX track). Sejem je v štirih dneh obiskalo več kot 55.000 obiskovalcev iz 124 držav.

Družba SŽ – VIT je znova uspešno opravila presojo ECM (subjekt, zadolžen za vzdrževanje) na segmentu vzdrževanja v skladu z evropsko uredbo 445/2011 v Centru Dobova in na delovišču v Kopru. Tudi lani je certificiranje izvedla certifikacijska hiša Sconrail iz Švice.

V začetku decembra smo prejeli podaljšani certifikat ECM, ki bo veljal do naslednjega leta, ko se bo presoja po zadnjih informacijah izvajala v dveh delavnicah SŽ – VITa, kjer se takšna presoja še ni izvedla. 

Evropska uredba 445/2011 od njene uvedbe predstavlja velik korak k povečanju varnosti v prometu znotraj Evrope, saj mora vsak lastnik vagonov, ki hoče voziti vagone po evropskih progah, prevzeti odgovornost ECM-a ali jo zaupati nekomu drugemu v njegovem imenu za kakovostno vzdrževanje tovornih vagonov. To pomeni pošiljati vagone v revizijo in popravila v delavnice, ki so sposobne zagotoviti vzdrževanje na najvišjem nivoju. Podaljšani certifikat ECM na nivoju SŽ – VIT-a pomeni konkurenčno prednost na evropskem trgu, saj eventuelnemu lastniku vagonov pove, da so delavnice same certificirane v skladu z EU uredbo 445/2011, tako da ni dvoma o njihovi kakovosti kot vzdrževalca tovornih vagonov.

Center Dobova je v letošnjem letu pridobil novega kupca, in sicer iz Italije – Monfer. Distributer žita Monfer je lastnik vagonov za prevoz žita, ki se vozijo tudi po slovenskem železniškem omrežju.

V delavnico smo prevzeli šest testnih vagonov vrste Uagps, na katerih smo opravili veliko revizijo po navodilih lastnika. V naslednjem letu si obetamo nadaljnjih poslov z Monferjem, saj je bil ta z našim delom zadovoljen.

Monferjevi vagoni v delavnici Centra Dobova (foto: Andrej Rožman)

V Centru Divača smo pričeli z rednim vzdrževanjem tirnih vozil, ki jih v Postojnski jami uporabljajo za prevoz obiskovalcev. Vozni park Postojnske jame šteje 8 lokomotiv in 99 vagonov.

Električne lokomotive so proizvedene v italijanski Monzi pri proizvajalcu E. M. A. M. Vagoni so preproste konstrukcije, pri vzdrževanju je največji poudarek na spenjačah, sornikih, kolesnih dvojicah, ležajih in sedežih.

Na lokomotivah in vagonih bomo opravljali redne letne preglede in popravila. Gre za specifična dela, ki jih bomo morali opravljati izven naše delavnice. Dela, kot so demontaža akumulatorjev, menjava zavornih ploščic, kontrola diskov in zavornih čeljusti, mazanje kardanov, kontrole zavor in podobno, bo mobilna ekipa opravljala kar v Postojnski jami na tamkajšnjih servisnih tirih.

Pred kratkim je zaživelo novo delovišče na tovorni postaji Koper. Nove pridobitve so se razveselili tako delavci, ki sedaj svoje delo opravljajo v bistveno boljših pogojih, kot tudi naše stranke, saj se delovišče nahaja v neposredni bližini Luke Koper in ima potencial, da postane pravi servisni center na eni najbolj prometnih točk slovenskega transportnega omrežja, ki bo nudil celovite storitve popravil in usposabljanja vagonov za prevoz. Novo delovišče je umeščeno na zahodno stran postaje v neposredno bližino Luke Koper, kar nam omogoča skrajšanje časa dostave in odvoza vagonov ter s tem posledično tudi večjo produktivnost dela.

Novo delovišče je opremljeno z dvema popravilnima tiroma koristne dolžine 136 m s pregledovalnim kanalom ter z delovnimi in bivalnimi prostori. Popravilni tiri so osvetljeni, poleg njih se nahaja napeljava elektro in zračne napeljave, na enem odjemnem mestu tudi vode. Nova tira imata uvoz iz smeri Luke Koper in vgrajen tirni zaključek.

Poleg storitev, ki jih je naša delavnica v Kopru že do sedaj ponujala strankam, bo na novem delovišču možna tudi usposobitev vagonov s poškodovanim podom, katere smo do sedaj vozili na popravilo v delavnico Divača.

V bližnji prihodnosti nameravamo nad popravilne tire postaviti tudi streho, s čemer bodo pogoji dela neprimerno boljši. Zgradili bomo tudi delovno halo, usposobili oba tira za prevoz (prevozna tira) in povečali kapaciteto skladišča za shranjevanje rezervnih delov in materiala.

Posebej velja izpostaviti odlično sodelovanje s predstavniki Tovornega prometa na tovorni postaji Koper, kjer njihovo osebje opravlja storitve dostave in odvoza vagonov v in iz delavnice. Zaradi lokacije delovišča lahko v dogovoru z njimi zamenjavo vagonov opravimo tudi večkrat dnevno, kar zelo poveča našo produktivnost.

Ko bodo zaključena vsa še predvidena dela in bosta oba delavniška tira povezana s preostalimi tiri z obeh strani (trenutno sta slepa tira), bo novo delovišče SŽ – VIT še bolj produktivno kot do sedaj ter bo svojim strankam nudilo učinkovito in kakovostno storitev.

Za več informacij o popravilu vagonov na delovišču Koper pokličite Center Divača na tel.: 05 29 63 433 ali 05 29 63 639.


Popravilni tiri nove delavnice v Kopru (foto: Dušan Rožac)
Novi prostori delavnice v Kopru (foto: Dušan Rožac)

Ekipa sodelavcev iz SŽ - VIT je prejšnji teden storitve vzdrževanja železniških vozil in tehnično vagonske dejavnosti predstavljala na mednarodnem sejmu transport logistic. Predstavitev je bila uspešna, srečali smo se z večino naših partnerjev in navezali tudi nekaj novih poslovnih stikov.

Sejem je ponovno presegel rekordne številke. Na več kot 110.000 m2 bruto razstavnih površin se je predstavilo 2.013 razstavljavcev iz 63 držav, med njimi tudi štirje iz Slovenije (SŽ – Tovorni promet, SŽ – VIT, Adria Transport in Luka Koper). Sejem je v štirih dneh obiskalo več kot 53.000 obiskovalcev iz 110 držav. 45 % razstavljavcev je bilo podjetij izven Nemčije, prav tako 40 % obiskovalcev.

(foto: Miško Kranjec)

SŽ - Vleka in tehnika je med prvimi ponudniki storitev vzdrževanja železniških vozil v Evropi pridobila certifikat o usposobljenosti za izvajanje vzdrževanja tovornih vagonov v skladu z direktivo EU 445/2011 (ECM). 

Na osnovi izvedene presoje naših delavnic s strani švicarske institucije SCONRAIL AG in tehnične presoje s strani presojevalcev VPI (Vereinugung der Privatgüterwagen-Interessenten) je naša družba pridobila certifikat ECM (Entity in Charge of Maintenance) kot nosilec funkcije izvajanja vzdrževanja, ki izvaja potrebno tehnično vzdrževanje tovornega vagona ali njegovih delov, vključno z dokumentacijo o sprostitvi v obratovanje.

Hkrati smo podaljšali potrdilo o usposobljenosti delavnic za vzdrževanje kolesnih dvojic in tovornih vagonov s strani DB Schenker Raila in združenja VPI do 31. julija 2015. Pridobitev certifikata ECM in nadaljevanje uspešnega sodelovanja z VPI je pomembna potrditev aktivnosti naše družbe na tujih trgih vzdrževanja tovornih vagonov in kolesnih dvojic, ki nam daje spodbudo za dobro sodelovanje s tujimi partnerji še naprej.

V teh dneh na območju SŽ - VIT (Proizvodnja Ljubljana) poteka usposabljanje z mednarodno udeležbo z naslovom "Izredni dogodki na železnici; dviganje in vleka težkih bremen" v obliki kampa, ki ga organizira Zavod Vizija varnosti v sodelovanju s Slovenskimi železnicami.

V treh dneh teoretičnega in praktičnega usposabljanja z izvedbo vaje sodelujejo tudi naši zaposleni, ki se na terenu srečujejo z izrednimi dogodki in bodo z udeležbo delili in poglobili svoje znanje iz ukrepanja v različnih primerih nesreč na železnici. Udeležencem bodo predstavili tudi železniška vozna sredstva in njihove posebnosti, ki so pomembne pri reševanju v primeru nesreče ter jih seznanili s pogoji za varno delo na tirih. 

Organizator pričakuje udeležbo več kot 200 udeležencev - gasilcev, vojakov, reševalcev, policistov in civilne zaščite.

SŽ - Centralne delavnice Ljubljana d.o.o., hčerinsko podjetje Slovenskih železnic, javnost in poslovne partnerje obvešča, da se je z dnem 5. 7. 2012 preimenovalo v družbo SŽ - Vleka in tehnika, d.o.o.

Z Aktom o ustanovitvi družbe SŽ - Vleka in tehnika, d.o.o., ki ga je sprejelo poslovodstvo Slovenskih železnic ob soglasju Vlade RS, so se spremenili naziv družbe, osnovni kapital, upravljanje družbe in obseg dejavnosti podjetja. 

Družba SŽ - VIT v sklopu svojih dejavnosti združuje vzdrževanje železniških vozil, vleko vlakov in tehnično vagonsko dejavnost. Dejavnosti vleke vlakov in TVD sta pred združitvijo z dejavnostjo vzdrževanja železniških vozil opravljali poslovni enoti Vleka in TVD, ki sta bili del Slovenskih železnic. S prestrukturiranjem matičnega podjetja v holding Slovenskih železnic, pa poslovni enoti skupaj s Centralnimi delavnicami tvorita enovito hčerinsko podjetje SŽ - Vleka in tehnika, d.o.o. 

SŽ - VIT bo nadaljevala tradicijo zagotavljanja zanesljivega in kakovostnega partnerja za vzdrževanje železniških vozil na domačem in trgih Srednje in JV Evrope, ki jo je ustvarila družba SŽ - Centralne delavnice Ljubljana d.o.o. Z razširitvijo na dejavnosti vleke vlakov in tehnično vagonske dejavnosti bomo razširili portfelj storitev in se trudili zagotavljati celovite storitve, ki bodo lastnikom železniških vozil in prevoznikom omogočale konkurenčnejši prevoz tovora in potnikov.

Z individualnim pristopom k vsakemu partnerju bomo našli najboljše rešitve po meri, ki so plod dolgoletnih izkušenj. Celovitost storitev nam omogoča, da svojim kupcem ponudimo kar največ na enem mestu, svoje kompetence pa stalno nadgrajujemo s pomočjo partnerskih povezav. Strateška lokacija med Alpami in Jadranom nam prinaša možnosti sodelovanja s podjetji na širšem delu osrednje Evrope in Balkana. Naše kakovostno in zanesljivo delo upravičuje zaupanje številnih železniških podjetij. 


poslovodstvo SŽ - Vleka in tehnika, d.o.o.

SŽ – Centralne delavnice Ljubljana smo podpisale letno pogodbo za obnovo kolesih dvojic z enim naših največjih tujih partnerjev – VTG. V letu 2012 bomo zanj obnavljali kolesne dvojice IS3 in IS2 po VPI. Dogovorjeni posel predstavlja eno največjih pogodb s kupci izven domačega trga. 

Podpisana pogodba obsega večjo količino obdelave kolesnih dvojic IS3 z vgradnjo novih monoblok plošč in tedensko kontinuirano obnovo kolesnih dvojic IS2 po pravilniku VPI. Pogodba vsebuje tudi opcijo, ki se nanaša na obnovo dodatnih količin kolesnih dvojic IS3.

Poleg kolesnih dvojic za partnerja VTG opravljamo tudi celovite revizije cistern po VPI v Proizvodnji Dobova. Centralne delavnice smo se izkazale kot zanesljiv partner, zato nam je VTG za letošnje leto v revizijo zaupal več sto cistern z možnostjo povečanja količin v letu 2013. 

Pogodba za delo v tolikšnem obsegu za naše podjetje pomeni potrditev kakovostnega dela in dobrih poslovnih odnosov ter zaupanja, ki nam ga partnerji izkažejo z vsako podpisano pogodbo.

Projekt revizije tovornih vagonov Sggmrss 90', ki smo ga prvič izvedli za našega novega partnerja Touax iz Francije se končuje. Touax je z našim delom zelo zadovoljen, zato smo za naslednje leto že podpisali pogodbo o vzdrževanju vagonov ploščnikov različnih velikosti.


Vagon Sggmrss med revizijo v Proizvodnji Dobova (foto: Jože Jurman)

Med 5. in 8. oktobrom je v Skopju potekal prvi mednarodni sejem Transport in logistika. Naše podjetje je na sejmu nastopalo skupaj s Slovenskimi železnicami, ki jih je predstavljala Podružnica Alpe Balkan Cargo iz Skopja. Obiskovalcem smo predstavljali naše storitve predvsem na področju vzdrževanja dizel motornih vlakov in dizel lokomotiv, srečali smo se z nekaterimi partnerji in tudi potencilanimi novimi kupci z jugovzhodnega trga. 

Naš razstavni prostor so obiskali predstavniki Kosovskih železnic, kjer je ponovno tekla beseda o projektu revitalizacije motornih vlakov Fiat. Obiskali pa so nas tudi predstavniki Makedonskih železnic, s katerimi smo skupaj izpeljali projekt obnove štirih dizel električnih lokomotiv vrste 642. V prijateljskem pogovoru so izrazili zadovoljstvo z delovanjem lokomotiv in našim poprodajnim sodelovanjem. Pogovarjali pa smo se tudi o nadaljnjem sodelovanju. Med našimi obiskovalci so bili tudi predstavniki Infrastrukture Makedonskih železnic, s katerimi je potekal razgovor o možnosti sodelovanja pri vzdrževanju tovornih motornih drezin vrste 911.

Organizator je bil z obiskom na sejmu zelo zadovoljen in bo sejem organiziral tudi prihodnje leto, nato pa vsaki dve leti izmenično s sejmom v Münchnu.

Železniška podjetja po Evropi imajo v navadi, da kakšno vozilo v svojem voznem parku ohranijo pobarvano v originalne barve in za takšno potezo so se odločile tudi Slovenske železnice. Električno lokomotivo vrste 363-005 smo v „stare“ barve obarvali v SŽ – Centralnih delavnicah Ljubljana. Rumeno-zeleno-rjava lokomotiva je sveže popleskana, za kar smo poskrbeli v Dobovski lakirnici.

Lokomotive 363, ki smo jih poosebili kar z imenom Brižita, so bile proizvedene v Alstomovi tovarni v Franciji, v letih 1975-1977. Ko so začele voziti po slovenskih elektrificiranih progah, so nosile rumeno-zeleno-rjavo barvo, po letu 2004 pa smo jih na željo lastnika začeli barvati v rdeče-belo kombinacijo. Prva, ki je nosila novo barvo, pa je bila lokomotiva 363-019. 

Brižita 363-005 je bila v Centralnih delavnicah sicer na revizijskem popravilu in barvanje je potekalo v okviru revizijskih del. Lokomotivo smo konec septembra predali lastniku, na slovenskih tirih jo boste spet lahko videli v nostalgičnih barvah. 

Vse ostale lokomotive vrste 363, na katerih v letošnjem letu v SŽ - CD opravljamo revzijo, pa bodo ostale obarvane v rdeče-beli kombinaciji.

Za našega novega partnerja iz Švice, Wascoso, v Dobovi izvajamo revizije na cisternskih vagonih. Od predvidega števila vagonov sta do sedaj dve vagonski cisterni že zapustili delavnico.

Dve revizirani cisterni in tiste v vmesni fazi revizije sta si v začetku avgusta ogledala predstavnika Wascose in lastnika vagonov F. Leitnerja. Z videnim sta bila zadovoljna, prevzela sta tudi gotovi cisterni, v delavnici pa pospešeno končujemo dela na preostalih.

Vsa dela na omenjenih vagonih so izvedena v skladu z VPI in internimi navodili Wascose. Rešili smo tudi problem rezervnih delov za ventile (tesnila, poškodovane krogle bočnih ventilov) z nabavo ustreznih novih tesnil. Poškodovana krogla je trenutno na preizkušanju možnosti popravila s trdim kromanjem, kar bi pospešilo in pocenilo sanacijo poškodovanih bočnih ventilov.

Revizija cistern po VPI za novega partnerja je pomemben projekt za Proizvodnjo Dobova, saj si s kakovostno opravljenim delom lahko obetamo novih naročil.

Povečanje naročil naših kupcev v segmentu kolesnih dvojic je pokazalo potrebo po povečanju proizvodnih kapacitet v Proizvodnji Ptuj. Da bomo sposobni obdelati večje količine kolesnih dvojic za nove kupce, smo v marcu 2010 začeli z gradbeni deli, ki še vedno potekajo. Nove kapacitete so že polno zasedene, tako da gradnja komaj sledi potrebam proizvodnje. 

V okviru omenjenega povečanja proizvodnih kapacitet smo dobili novo halo za profilno stružnico, prostor za kontrolo in pregled ležajev, novo pralnico za pranje kolesnih dvojic in novo varilnico. Novo halo smo z nadstrešnico povezali s staro in tako povečali nujno potrebne skladiščne prostore za potrebe manipulativnega skladišča in skladiščenje novega materiala in rezervnih delov. 
  
Poleg novogradnje smo predelali in obnovili stari lakirni tir v lakirnico za kolesne dvojice, montirali obračališča na vseh fazah obdelave kolesnih dvojic, uredili nakladalne tire za obdelane kolesne dvojice in vgradili dvižne mize na segmentu montaže ležajnih obročev, prašnic in labirintnih obročev ter na segmentu preše.

Kupili in postavili smo tudi nove stroje, ki omogočajo produktivnejšo obdelavo kolesnih dvojic: CNC stružnico za struženje celotne osi, CNC karuselno stružnico za struženje monoblok plošč, stroj za brušenje in čiščenje osi, merilni stroj za celovito izmero kolesne dvojice po obdelavi in prezračevalni sistem (odsesovalne naprave na vseh obdelovalnih strojih v hali C).  

Obdelava kolesnih dvojic za tuje kupce po VPI od nas zahteva delo po posebnih zahtevah in kriterijih, za kar potrebujemo določeno orodje in naprave. Nabavili smo različno merilno orodje za potrebe končne kontrole in montaže kolesnih dvojic ter ostale stroje in naprave, ki nam omogočajo obdelavo kolesnih dvojic po določenih standardih. 

Nova hala, stroji in orodje nam omogočajo krožni sistem proizvodnje. Vzpostavili smo dvojni delovni tokokrog za IS 2 in IS 3, kar močno skrajša čas obdelave kolesnih dvojic in posledično povečuje produktivnost. Do jeseni, ko pričakujemo zaključek gradnje in postavitev vseh strojev, bomo do konca uredili še vhodno skladišče z deponijo in laboratorij za neporušne preiskave z novo MT napravo (za magnetno kontrolo), ki je plod lastnega znanja naših zaposlenih. Poleg vseh naštetih pridobitev pa imamo v planu tudi investicijo v kodni sistem, s katerim bomo nadomestili ročno pisanje merilnih listov in druge dokumentacije, ki je potrebna pri obdelavi kolesnih dvojic. 

V Proizvodnji Ptuj smo poleg proizvodnih kapacitet v sami proizvodnji poskrbeli tudi za vsa potrebna izobraževanja zaposlenih in uspešno prestali kontrole s strani naših kupcev. Kolesne dvojice obdelujemo po standardu VPI in v skladu z dovoljenji posameznih kupcev, ki pa se stalno dopolnjujejo, zato jim moramo uspešno slediti s sprotnimi izpopolnjevanji zaposlenih. Poleg tega svoje delo opravljamo v skladu s prejetimi certifikati (varjenje, NDT, ISO), ki narekujejo visoke standarde. Doseganje teh dokažemo na vsakokratnih presojah.

Predvidevamo in želimo si, da bomo kmalu zmožni obdelave 1.000 kolesnih dvojic mesečno, kar bo pomenilo polno zasedenost kapacitet. Zaradi posodobitve proizvodnje bomo takšen obseg dela zmogli z dvoizmenskim delom. Upamo, da nam bodo dobre reference v tujini pomagale pri pozitivnem odzivu kupcev in bodo ti ostali naši dolgoročni partnerji. Seveda pa smo vedno pripravljeni še na kašnega novega.

S predstavitveno vožnjo med ljubljansko železniško postajo in ljubljansko proizvodnjo Centralnih delavnic se je 6. julija na ponovno pot po slovenskih tirih podala obnovljena dizel motorna potniška garnitura 813/814-130. Potnikom ponuja novo kakovost in udobje potovanja in pomeni začetek postopne prenove voznega parka našega največjega partnerja (Slovenskih železnic).

Obnovo potniškega vlaka so Slovenske železnice zaupale našemu podjetju, ki tudi sicer vzdržuje in popravlja vse vrste vozil Slovenskih železnic, vključno z najsodobnejšimi lokomotivami in potniškimi garniturami. Posodobitev vlaka 813/814-130 je za SŽ-Centralne delavnice Ljubljana doslej najobsežnejša prenova potniškega vlaka in dokaz uspešnosti domačega znanja.

Obnova potniške garniture je obsegala:
- vgradnjo novega pogonskega agregata s turbo kompresorjem in manjšimi emisijami izpušnih plinov,
- vgradnjo klimatske naprave v oddelke za potnike in strojevodsko kabino,
- vgradnjo ekološkega vakuumskega WC-ja,
- nove stenske in stropne obloge v potniških oddelkih v novem dizajnu,
- nove udobnejše sedeže za potnike v novem dizajnu,
- vgradnjo sodobnih led diodnih svetil za osvetlitev potniških oddelkov,
- vgradnjo opreme za video nadzor potniškega prostora,
- vgradnjo sušilne naprave za komprimirani zrak.

Udeležence predstavitvene vožnje, 6. julija, je pozdravil generalni direktor Slovenskih železnic Goran Brankovič. Izrazil je zadovoljstvo, da lahko sistem Slovenskih železnic takšne obsežne projekte opravi z lastnim znanjem in s kar najnižjimi stroški občutno izboljša ponudbo v potniškem prometu. Obnovljenemu vlaku je zaželel varno vožnjo, njegovim potnikom pa obilo prijetnih trenutkov med vožnjo.

Direktor SŽ - Centralnih delavnic Dušan Žičkar je med drugim poudaril, da temeljita prenova skoraj štirideset let starega vlaka pomeni popolnoma nov produkt, ki je plod lastnega znanja in dela zaposlenih v družbi, hkrati pa je rezultat izjemno dobrega sodelovanja s Potniškim prometom Slovenskih železnic. Prepričan je, da vlak ponuja najsodobnejše rešitve, tako glede varnosti kot udobja, nadaljevanje obnov pa bo potniškemu prometu zagotavljalo ponujanje konkurenčnih storitev. 

Celoten projekt pomeni za Centralne delavnice tudi veliko tržno priložnost pri drugih kupcih zunaj Slovenije. Podobni, vendar neobnovljeni vlaki iste serije namreč še vedno vozijo po številnih železnicah v državah EU in Balkana.

Direktor PE Potniški promet mag. Boštjan Koren je poudaril, da je cilj Slovenskih železnic, da postanejo nosilec integriranega javnega potniškega prometa, in povedal, da ga veseli, da lahko potnikom ponudijo višjo kakovost potovanja in tako rekoč »nov« potniški vlak z okrog 80 odstotkov manjšo investicijo, kot bi jo pomenil nakup novega vlaka. Povedal je tudi, da gre le za začetek obnove starih potniških garnitur. »Za letos načrtujemo celovito obnovo še treh starejših dizelmotornih vlakov, ki jim bodo v prihodnjih letih sledili še dodatni prenovljeni potniški vlaki,« je še povedal.


Obnovljena dizel motorna garnitura serije 813 z novo zunanjo podobo (foto: Miško Kranjec)
Obnovljena notranjost (foto: Miško Kranjec)
Odprtje obnovljenega vlaka 813. Z leve: dirketor PE Potniški promet mag. Boštjan Koren, generalni direktor Slovenskih železnic Goran Brankovič in direktor SŽ - Centralnih delavnic Ljubljana Dušan Žičkar (foto: Miško Kranjec)

 

SŽ - Centralne delavnice Ljubljana d.o.o. smo prejšnji teden svoje storitve predstavljali na mednarodnem sejmu logistike, mobilnosti, informacijske tehnologije in upravljanja tokov blaga - Transport & Logistic. Sejem v Münchnu prirejajo vsaki dve leti, letos je bil že 13. po vrsti in je zabeležil le presežke.

Na več kot 100.000 m2 razstavnih površin se je predstavilo 1893 razstavljavcev iz 59 držav, med njimi tudi pet iz Slovenije. SŽCD smo se predstavljali na razstavnem prostoru skupaj s Slovenskimi železnicami (PE Tovorni promet). Sejem je v štirih dneh obiskalo več kot 51.000 obiskovalcev iz 134 držav.

Razstavljavci so vzdušje na tem velikem dogodku opisali kot izjemno poslovno, pozitivno in obetajoče, saj se je povečalo tako število razstavljavcev kot obiskovalcev, kar kaže na okrevanje sektorja logistike in transporta po svetovni gospodarski krizi. Na sejmu smo se predstavniki iz SŽCD srečali z večino naših poslovnih partnerjev, navezali pa smo tudi veliko novih poslovnih stikov.

Nastop ocenjujemo zelo uspešno, saj si iz pogovorov s poslovnimi partnerji obetamo še več naročil naših storitev, predvsem v segmentih kolesnih dvojic in tovornih vagonov. Poleg tega je zanimanje za naše storitve tudi v drugih segmentih izrazilo kar nekaj novih potencialnih partnerjev, ki so jih prepričale dobre reference in kakovost našega dela. V Centralnih delavnicah se bomo na vsakem koraku trudili, da izpolnimo pričakovanja naših stalnih in novih poslovnih partnerjev.

Razstavni prostor SŽCD. Na sliki Robert Krajnc med pogovorom s poslovnim partnerjem. (foto: arhiv SŽ – CD)

Minister za promet dr. Patrick Vlačič je danes obiskal SŽ – Centralne delavnice Ljubljana d.o.o.. Razlog obiska je bila podrobnejša predstavitev Centralnih delavnic, predstavitev strategije in vizije podjetja ter sinergijski učinki nove organiziranosti podjetja. Ob zaključku obiska si je minister ogledal še obnovljeni vlak vrste 813 in novi delavnici v neposredni bližini.

Na sedežu našega podjetja, v Ljubljani, so ministra pričakali direktor Dušan Žičkar s sodelavci ter člani nadzornega sveta Centralnih delavnic s predsednikom in generalnim direktorjem SŽ Goranom Brankovičem. Direktor SŽ - CD je prisotnim predstavil dejavnost podjetja in njegovo poslovanje, načrte in vizijo za prihodnost ter sinergijske učinke nove organiziranosti. 

Po predstavitvi je sledil voden ogled Proizvodnje Ljubljana, kjer vzdržujemo večji del voznega parka Slovenskih železnic, zlasti elektro lokomotive in elektro potniške vlake. Ministra smo v spremstvu ostalih gostov popeljali skozi celotno proizvodnjo, ogled pa smo zaključili v novi stavbi v neposredni bližini, kjer sta dve novi delavnici za preizkus potniških vagonov in servis vlečnih vozil. Med ogledom smo ministru predstavili tudi potniški vlak vrste 813, ki ima popolnoma novo notranjo in zunanjo podobo. Obnova tega vlaka za naše podjetje predstavlja največji projekt na področju obnov potniških vlakov do sedaj.

Minister je bil s prikazanim zelo zadovoljen in je podprl zastavljene razvojne načrte podjetja. 

 

V SŽ - CD smo z 28. marcem pričeli z menjavo monoblok koles na električnih lokomotivah vrste 541 (Siemens Taurus). To delo bomo opravili prvič, odkar so Slovenske železnice lokomotive dobile v last in uporabo. 

Lokomotive vrste 541 beležijo prevoženih že več kot 600.000 km in imajo posledično obrabljena kolesa. Ker struženje ni več možno, je monoblok kolesa potrebno zamenjati z novimi. Za prvo lokomotivo nam je naš pogodbeni partner ÖBB Technische Services dobavil rezervne dele – 4 nove pogonske sklope. Za vse nadaljnje lokomotive pa bodo pogonske sklope z obrabljenimi kolesi kontinuirano obnavljali, tako da bo zamenjava potekala tekoče in bodo lokomotive lahko normalno vključene v promet. Celotno izgradnjo starih in vgradnjo obnovljenih pogonskih sklopov opravljamo v Proizvodnji Ljubljana.

V letošnjem in naslednjem letu bomo zamenjali kolesa najprej na prvih 20 lokomotivah, ki so jih Slovenske železnice nabavile, skupno pa bomo zamenjali kolesa vsem 32 Taurus lokomotivam, ki so v voznem parku SŽ.

V petek, 4. februarja 2011, za Proizvodnjo Ljubljana ni bil čisto navaden delovni dan. Začeli smo namreč  z delom v novi delavnici, ki je bila zgrajena v sklopu novih poslovnih prostorov na severni strani strugarne v Proizvodnji Ljubljana (Zaloška 219).

Novi delavnici - preizkuševalnica za potniške vagone in servisna delavnica za vlečna vozila - sta nov delovni prostor za naše zaposlene, ki so svoje prostore imeli na železniški postaji v Ljubljani, a so jih za potrebe gradnje novega potniškega centra Emonika v letu 2008 podrli. Do 4. februarja so svoje delo opravljali na začasni lokaciji v Proizvodnji Ljubljana. Vzdrževalci potniških vagonov in serviserji bodo delo še naprej opravljali kakovostno, kar pa bo v sodobno opremljenih prostorih bistevno drugače. 

Preizkuševalnica za potniške vagone ima dva tira dolžine 72 m s štirimi preizkuševalnimi linijami in priključki za polnjenje baterij. Tam se opravljajo preizkusi visoke napetosti v skladu z UIC-standardi. V servisni delavnici deluje 24-urni servis za vlečna vozila, opravljala pa se bodo tudi manjša popravila, kontrolni pregledi in servisiranje komponent.

SŽ - Centralne delavnice Ljubljana, d. o. o. smo konec leta 2010 pridobile nov projekt na področju obnove kolesnih dvojic. Pogodbo smo podpisali z našim nemškim partnerjem VTG.

Za istega partnerja že uspešno izvajamo obnovo kolesnih dvojic IS2, novi projekt pa obsega obdelavo IS3 za najmanj 500 kolesnih dvojic v letošnjem letu.

Želite informacije o naši ponudbi? Stopite v stik z nami.

  Strinjam se, da lahko podjetje SŽ – VIT, d.o.o., kot upravljalec spletne strani zgoraj vpisane podatke obdeluje z namenom, ki sem ga navedel/-s na obrazcu ter me v zvezi s tem kontaktira preko e-pošte ali telefona. Potrjujem, da sem seznanjen/-a z varovanjem zasebnosti.
Na tej spletni strani uporabljamo piškotke izključno za pravilno delovanje spletne strani ter za analizo obiska. Preberi več V redu