Zanesljivo in kakovostno obvladujemo številne dodatne storitve
Ker naše vsakodnevno delovanje zahteva nenehno izpopolnjevanje tako na področju znanj kot same mehanizacije in opreme, smo razvili številne storitve, ki jih za vas lahko opravimo kakovostno, v skladu s standardi in visoko profesionalno.

Mednje sodijo:
 • varjenje po metodi MAG/MIG/TIG, 
 • popravilo in vzdrževanje večjih dizelskih motorjev,
 • popravilo in vzdrževanje večjih elektromotorjev,
 • neporušitvene preiskave materialov,
 • barvanje in lakiranje objektov večjih gabaritov in
 • kontrola opreme pod tlakom.

VARJENJE 


Naši certificirani varilci obvladajo postopke varjenja: 111, 131 (MIG), 135 (MAG), 141 (TIG) in 311 ter metalizacijo po hladni in topli metodi. V vseh delavnicah imamo zaposlene, certificirane po EN 15085-2, klasa CL1/CL2 za izvajanje varjenja železniških vozil in njihovih delov in po EN ISO 3834-2/3, ki potrjuje kakovost varjenja pri nas. 

Eutalloy® SuperJet – nov postopek z uporabo plamena na področju spajanja in nanašanja kovinskih legur v prahu z zataljevanjem, ki ga uporabljamo v SŽ – VIT za popravilo razpok ohišij menjalnikov, kompresorjev, reduktorjev iz sive in jeklene litine, popravilo razpok izpušnih kolektorjev, vodnih kolektorjev in ohišij črpalk.

NEPORUŠITVENE PREISKAVE MATERIALOV (NDT)

Na področju uporabe različnih metod za odkrivanje napak v materialu imamo v SŽ – VIT dolgoletne izkušnje. Neprestano jih nadgrajujemo s pridobivanjem novega znanja in z razvijanjem strokovnih kadrov. Smo nosilci mednarodnih certifikatov DIN 27201-7:2006 in EN ISO 9712 za izvajanje neporušitvenih preiskav.

Neporušitvene preiskave so posebej pomembne v povezavi z metodami mehanike loma. Obstaja vrsta metod, s katerimi lahko preiščemo material, ne da bi ga porušili.

Omogočamo: 
  • vizualno kontrolo (VT), 

  • penetrantsko kontrolo (PT), 

  • ultrazvočno kontrolo (UT), 

  • magnetno kontrolo (MT) in 

 • merjenje debelin z ultrazvokom.
BARVANJE IN LAKIRANJE OBJEKTOV VEČJIH GABARITOV

Center Dobova se lahko pohvali z lakirnico z dvojno lakirno-sušilno komoro dimenzij 5,5 × 5,89 × 43 metrov, ki jo je po dolžini možno pregraditi z rolo vrati. V njej lahko uporabljamo tako lake na vodni osnovi kot alkide, pri manjših porabah na enoto časa pa tudi barve na nitro osnovi. Najvišja temperatura sušenja je 80º C, običajna pa je 50º C.

Lakirno komoro prvenstveno uporabljamo za barvanje in lakiranje tovornih vagonov in drugih železniških vozil ter komponent. Zaradi možnosti barvanja in lakiranja večjih gabaritov pa smo v njej med drugim že barvali večje jeklene konstrukcije, večje kmetijske stroje in podobno.

POPRAVILO IN VZDRŽEVANJE VEČJIH DIZEL MOTORJEV

Celovito vzdrževanje večjih dizelskih motorjev – dvotaktnih, štiritaktnih, s turbokompresorjem ali brez, je osrednja dejavnost našega centra v Mariboru. Izkušnje in znanja nadgrajujemo ob servisiranju dizelskih motorjev proizvajalcev, kot so General Motors, SACM, Jenbacher Werke, Fiat in Isotta Fraschini.

Obvladujemo tudi remotorizacijo, kar pomeni, da določene stare in dotrajane dizelske motorje zamenjamo z novimi. Izkušnje imamo z vgradnjami motorjev Caterpillar C18, 3412 in 3508, Isotta Fraschini, tip V1708 T2F.

Med našimi naročniki so Slovenske železnice, Železnice Črne Gore, Železnice republike Srbske, Železnice Bosne in Hercegovine, Srbske železnice, Acroni Jesenice, TKI Hrastnik, Metal Ravne, Nafta Lendava, Luka Koper.

SERVIS IN VZDRŽEVANJE VEČJIH ELEKTROMOTORJEV

Usposobljeni in opremljeni smo tudi za servisiranje elektro strojev večjih moči, tako enosmernih kot izmeničnih kolektorskih strojev.

Servis sestavljajo sledeče ključne faze: 
 • razstavitev in sestavitev, 
 • obdelava kolektorja, 
 • varjenje koncev navitij v kolektor, 
 • reimpregnacija s potapljanjem, 
 • popravila statorjev (tudi po večjih strojelomih).
Skupaj s kooperantom izvedemo tudi previtje enosmernih in izmeničnih motorjev (vključno z vakumsko impregnacijo).


KONTROLA OPREME POD TLAKOM - POGOJI POSLOVANJA


SPLOŠNO:

Ti splošni pogoji poslovanja veljajo za sodelovanje s poslovnimi partnerji in strankami/naročniki in so navedeni v vsaki pogodbi oziroma ponudbi s strankami kontrolnega organa SŽ-VIT d.o.o., razen v primeru, da  je v pogodbi oziroma ponudbi določeno drugače.

Kontrolni organ SŽ-VIT d.o.o. je tipa C.

PRAVNI STATUS:  

Kontrolni organ je organiziran znotraj družbe SŽ-Vleka in tehnika d.o.o., ki je pravna oseba. Družba SŽ-VIT je vpisana v sodni register, št. vpisa 1/25961/00 pri Okrožnem sodišču v Ljubljani. Matična številka družbe je 5865824.

POSLOVNI PROSTORI IN KONTAKT:

Kontrolni organ SŽ-VIT d.o.o je enovito organiziran, deluje pa na štirih lokacijah.

Sedež kontrolnega organa je na Zaloški cesti 217, 1000 Ljubljana in deluje na lokacijah:

- SŽ –VIT, d.o.o., Lokacija Ljubljana, Zaloška 217, 1000 Ljubljana

- SŽ –VIT, d.o.o., Lokacija Dobova, Ul.15. Aprila 23, 8257 Dobova

- SŽ –VIT, d.o.o., Lokacija Maribor, Kurilniška 8, 2000 Maribor

- SŽ –VIT, d.o.o., Lokacija Ptuj, Osojnikova 6, 2250 Ptuj

Na posamezni lokaciji izvaja kontrole po spodnji matriki:


Z.Š

Področje kontrole

Lokacija

Ljubljana

Dobova

Maribor

Ptuj

Teren

1.

Tlačne posode za komprimiran zrak

X

X

X

X

X

2.       

Kurjena ali drugače ogrevana oprema pod tlakom z nevarnostjo pregrevanja kotlov parnih lokomotiv

X X

3.

Varovalna oprema –  varnostni ventili, kontrolna nastavitev in funkcionalnost

X
       

4.

Cisterne za prevoz nevarnega blaga po železnici v skladu z RID
 
X
 
X
 


KONTAKT:

Internet:          www.sz-vit.si

E-pošta:        kontrolni.organ@sz-vit.si

DELOVNI ČAS: 

Redni delovni čas je od ponedeljka do petka med 7:00 in 15:00 uro.

PONUDBE:

Povpraševanje se lahko posreduje na SŽ-VIT, d.o.o. po elektronski pošti ali v pisni obliki.

O pogojih izvedbe storitve in o dokumentaciji, ki jo mora naročnik predhodno predložiti, se izvajalec-kontrolor dogovori pred pripravo ponudbe.

NAROČANJE :

Na podlagi povpraševanja se za vsakega naročnika pripravi konkretna ponudba, ki se izdela v pisni obliki in se naročniku posreduje na njegov naslov.

Cene se oblikujejo po veljavnem ceniku Kontrolnega organa SŽ-VIT d.o.o.

Davek na dodano vrednost ni vključen v ceno storitve.

V pisni pogodbi je definiran obseg in vrsta del ter drugi posebni pogoji.

Rok za preklic pogodbe se določi za vsako pogodbo posebej. Rok za preklic posameznih naročil je najmanj pet dni pred dogovorjenim rokom za pričetek izvajanja storitve.

Obseg dela :

Kontrolni organ je usposobljen in akreditiran  za pregled:

-       tlačnih posod za komprimiran zrak; uvodni, periodični in izredni pregled po Pravilniku o pregledovanju in preskušanju opreme pod tlakom (Ur.list  RS št. 92/08), člen 17

-       kurjene ali drugače ogrevane opreme pod tlakom z nevarnostjo pregrevanja kotlov parnih lokomotiv, periodični in izredni pregled po Pravilniku o pregledovanju in preizkušanju
        opreme pod tlakom (Ur.list  RS št. 92/08), člen 17

-       varovalne opreme – varnostnih ventilov, kontrolna nastavitev in funkcionalnost

-       cistern za prevoz nevarnega blaga po železnici v skladu z RID, vagonov-cistern, periodične  preglede med uporabo, izredna in vmesna  kontrola na podlagi Evropskega
        sporazuma o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po železnici

Kontrolni organ SŽ-VIT pri svojem delu uporablja postopke, ki so potrjeni s strani Slovenske akreditacije.
Seznam postopkov je v prilogi akreditacijske listine na  http:www.slo-akreditacija.si/?s=K-105&post_type=lpacreditation

Obveznosti stranke

Stranka sama poskrbi, da je predmet kontrole primerno pripravljen za pregled.

Morebitna priprava predmeta kontrole za pregled se zaračuna posebej.

Stranka mora kontrolnemu organu kontrolorju dostaviti naslednjo dokumentacijo:

-       Za tlačno posodo za komprimiran zrak, kurjeno ali drugače ogrevano opremo pod tlakom, varovalno opremo - skladno s pravilnikom Uradni list RS 92/08.

-       Za cisterne za prevoz nevarnega blaga po železnici - po pravilniku RID skladno s točko 1.8.7.7.4

Plačevanje

Kontrolni organ po zaključku pregleda izstavi račun, ki ga stranka plača v roku 15 dni po izstavitvi. 
V primeru, da plačilo opravljene storitve ni izvedeno v dogovorjenem  roku, se obračunajo zakonske zamudne obresti od datuma zapadlosti fakture. 
Naročnik lahko račun zavrne v roku 8 dni po prejemu, po preteku tega roka zavrnitev računa ni več mogoča.


Zaupnost in nepristranskost

Kontrolni organ bo vse razpoložljive podatke vezane na vsebino predmeta kontrole obravnaval kot poslovno tajnost. Kontrolni organ lahko preda informacije tretji osebi (z izjemo predstavnikov pristojnega ministrstva in SA) le s privolitvijo naročnika. Naročnika mora o tem obvestiti z dopisom.

Kontrolni organ se obvezuje, da bo za vse stranke delal enako pod istimi pogoji, da ne bo delal razlik, pri odločitvah pa  bo nepristranski.

Želite informacije o naši ponudbi? Stopite v stik z nami.